top of page

Per metus vidutiniškai išsprendžiame virš 7000 skirtingų draudimo rūšių žalų bylų, padedame gauti daugiau nei 10 mln. EUR draudimo išmokų, atstovaujame savo klientus 33 Europos valstybėse.  

Garantuojame įvairiapusę žalų konsultantų ir teisininkų pagalbą atsitikus draudiminiam įvykiui nuo įvykio registravimo iki draudimo išmokos gavimo.

Naujienos

sureguliuotų žalų bylų kasmet

7000

 padėjome gauti draudimo išmokų

10 mln. eur

Europos valstybėse atstovavome klientus

33

atlikome saugaus vairavimo ir prevencijos mokymų

360

Žalų sureguliavimo paslaugos vežėjams

Siekiame vežėjų įmonėms padėti efektyviai valdyti eismo įvykių dažnį ir mažinti išlaidas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomajam draudimui įsigyti. Siūlome tiesioginio žalų sureguliavimo paslaugą, į žalos atlyginimo procesą neįtraukiant draudimo įmonės. Mūsų žalų ekspertai turi patirtį ir geba komunikuoti įvairiomis kalbomis, įskaitant italų, ispanų, prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų, anglų, todėl daugeliu atveju pavyksta susitarti su nukentėjusiais dėl santykinai nedidelių žalų atlyginimo. Įvykus eismo įvykiui užsienyje:

 

 • Vairuotojas, nukentėjusio asmens kontaktinius duomenis, nuotraukas ir eismo įvykio deklaracijos kopiją, nedelsiant, perduoda paskirtam savo įmonė atsakin-gam darbuotojui;

 • Atsakingi įmonės darbuotojai šią informaciją perduoda paskirtam mūsų žalų ekspertui;

 • Žalų ekspertas, nedelsiant, susisiekia su nukentėjusiuoju dėl tiesioginio žalos atlyginimo, suderina abiem pusėm priimtiną ir pagrįstą nuostolio sumą;

 • Abiem pusėm sutikus, pasirašomas nuostolio atlyginimo suderinimo aktas ir įmonė perveda sutartą sumą žalą patyrusiam asmeniui.

Tiesioginis žalos sureguliavimas

Žalų sureguliavimo paslaugos vežėjams

Vežėjų veiklos segmente, didelę dalį patiriamų sąnaudų sudaro išlaidos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomajam draudimui įsigyti. Todėl labai svarbu valdyti rizikas, susijusias su eismo įvykių dažniu ir nuostolingumu. Įmonės rizikos valdymo priemonių tyrimo metu yra analizuojamos įmonėje parengtos ir naudojamos mokymo programos, aptariamos įdiegtos ar diegiamos procesų valdymo priemonės, personalo atrankos procedūros ir kt. Atlikus interviu su atsakingais įmonės darbuotojais, o taip pat, esant galimybei, sudalyvavus įmonės rengiamuose mokymuose, yra parengiami pasiūlymai ir priemonės, kurių pagalba galima valdyti eismo įvykių dažnį ir nuostolingumą. Susitikimo su atsakingais darbuotojais metu yra aptariamos ir analizuojamos šios temos:

 

 • Naujai priimamų vairuotojų atrankos procedūros ir atranką vykdančių vidinių ir išorinių dalyvių kokybės didinimas bei sisteminė kontrolė

 • Naujai priimamų vairuotojų vairavimo įgūdžių testavimas ir mokymai

 • Pasiruošimas reisui, elgesys kelyje, dažniausiai pasitaikančios eismo įvykių aplinkybės ir prevencinės priemonės

 • Būtini veiksmai ir vairuotojų elgesys, įvykus eismo įvykiui

 • Procesų valdymo ir techninių priemonių, padedančių išvengti eismo įvykių arba fiksuoti eismo įvykio aplinkybes, įgyvendinimas

 • Statistinės informacijos apie patiriamus eismo įvykius rinkimas, sisteminimas ir analizė pagal pasirinktus kriterijus ir siekiamus, išmatuojamus rodiklius

 • Vairuotojų motyvacinės sistemos ir lojalumo įmonei didinimas

Rizikos valdymo priemonių, siekiant mažinti TPVCA privalomojo draudimo įvykių dažnį ir nuostolingumą, analizė ir rekomendacijos

Žalų sureguliavimo paslaugos vežėjams

Parengiame individualias vairuotojų mokymo programas. Mokymų metu vairuotojams pristatomos šios temos:

 • Trumpai paaiškinama vairuotojų CA privalomojo draudimo (žalia kortelė) kainodara, siejant tai su būtinybe mažinti eismo įvykių skaičių ir kaip tai įtakoja žalios kortelės kainą

 • Pristatoma įmonės eismo įvykių analizė, pateikiant įvykių skaičių, įvykio šalis, įvykių priežastis. Analizuojami konkretūs įmonės eismo įvykių pavyzdžiai su nuotraukomis, nubraižytomis schemomis, nuostolio sumomis

 • Pristatoma bendra rinkos eismo įvykių vidutinės žalos statistika (žala daiktams, žala asmeniui), dažniausiai pasitaikančios eismo įvykių aplinkybės, priežastys, filmuotos medžiagos pavyzdžiai, prevencijos priemonės

 • Išsamiai pristatomi būtini vairuotojo veiksmai, įvykus eismo įvykiui, eismo įvykio deklaracijos pildymas, įstatyminiai reikalavimai ir pan.

 • Sprendžiama praktinė užduotis, nukreipta į pasirinkto eismo įvykio/aplinkybių analizę

 • Pristatoma eismo ir įstatymų specifika tam tikrose Europos valstybėse (pvz. Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje)

 • Mokymų pabaigoje sprendžiamas testas

Vairuotojų saugaus eismo, elgesio ir būtinų veiksmų, įvykus eismo įvykiui, mokymai

Žalų sureguliavimo paslaugos vežėjams

Jei jūsų veikla yra krovinių pervežimas arba ekspedijavimas ir gavote CMR pretenziją, kurios suma neviršija CMR draudimo sutartimi numatyto išskaitos dydžio, o draudimo įmonė neatstovauja jūsų interesų, mes sutvarkysime pretenzijos:

 

 • Atmetimą, parengiant argumentuotą atmetimo raštą teisėtam pretenzijos reiškėjui

 • Sumažinimą, pateikiant argumentuotą poziciją dėl nuostolių dydžio vertinimo ir/arba sutariant su teisėtu pretenzijos reiškėju priemones, padėsiančias sumažinti nuostolio dydį

 • Tenkinimą pilna apimtimi, parengiant susitarimą su teisėtu pretenzijos reiškėju dėl nuostolių atlyginimo

CMR pretenzijų iki išskaitos dydžio sureguliavimas

Pagal individualius klientų poreikius parengtos vizualizuotos rizikos valdymo ir mokymo priemonės

 • Eismo įvykių prevencijos priemonių plakatai

 • Eismo įvykio deklaracijų pildymo pavyzdžiai

 • Filmuota vairuotojų mokymų prezentacija, kurią transporto įmonė gali naudoti savo reikmėms, savarankiškai vykdant vairuotojų mokymus

Žalų sureguliavimo paslaugos vežėjams

Tais atvejais, kai dėl eismo įvykio Legator klientas yra nukentėjęs ir turi būti atlyginamos patirtos išlaidos, susijusios su transporto priemonės remontu ir negautomis įmonės pajamomis, tarpininkaujame atgaunant iš kaltininko užsienio draudimo įmonės priklausančias sumas. Siekdami remonto išlaidų ir negautų pajamų atgavimo Legator kliento naudai:

 • Pagal įvykio aplinkybes išanalizuojame teisinę įvykio šalies aplinką

 • Padedame surinkti dokumentus, pagrindžiančius reikalaujamą remonto išlaidų ir negautų pajamų sumą

 • Parengiame nuostolio dydžio apskaičiavimo sąmatą/vertinimo ataskaitą, pagrįstą pretenziją ir kitus būtinus dokumentus

 • Įsipareigojame dėti visas pastangas, kad sąmatos/vertinimo ataskaitos parengimo išlaidos būtų kompensuotos pilnai kaltininko užsienio draudiko kartu su patirtų nuostolių, dėl transporto priemonės sugadinimo, atlyginimu

 • Atstovaujame kliento interesus komunikuodami ir vesdami derybas dėl įmanomai didesnės remonto išlaidų ir negautų pajamų sumos iki pagrįsta suma pervedama į kliento sąskaitą

Remonto išlaidų ir negautų pajamų išieškojimas iš užsienio draudimo įmonių

Žalų sureguliavimo paslaugos vežėjams

Mes pilnai atstovaujame klientų interesus atsitikus draudžiamajam įvykiui ir koordinuojame visą žalos sureguliavimo procesą nuo įvykio registravimo iki draudimo išmokos gavimo:

 • Srautinių žalų registravimas, konsultavimas draudžiamojo įvykio atveju, pagalba užpildant būtinus dokumentus

 • Rekomendacijos dėl ekonomiškai naudingo sugadinto turto atstatymo organizavimo ir nuostolių atlyginimo

 • Nesureguliuotų žalų monitoringas, nuostolio dydžio derinimas su draudimo įmonėmis ar jų atstovais

 • Periodinių ataskaitų rengimas

 • Tarpininkavimas sprendžiant draudimo teisinius santykius tarp kliento ir draudimo įmonės dėl įvykių pripažinimo draudžiamaisiais, draudžiamojo įvykio teisinio vertinimo, draudimo išmokų mokėjimo/ atsisakymo mokėti pagrįstumo

 • Galimybė prisijungti prie žalų administravimo sistemos ataskaitų modulio ir matyti apibendrintą žalų bylų administravimo informaciją, kuri atnaujinama kartą per 24 val. (apmokestinama papildomai pagal nustatytą licencijos įsigijimo kainą)

Asmeninis žalų administravimo vadybininkas LEGATOR klientams

Garantuojame įvairiapusę žalų konsultantų, ekspertų ir teisininkų pagalbą atsitikus draudžiamajam įvykiui nuo įvykio registravimo iki draudimo išmokos gavimo

ŽALŲ SUREGULIAVIMAS

Bendradarbiaudami kuriame pridėtinę vertę Jums

7000 vnt. 

sureguliuotų žalų bylų kasmet

10 mln. EUR

padėjome gauti draudimo išmokų

33

valstybėse atstovavome klientus

Patikimas draudimo brokeris

Žalų sureguliavimo paslaugos vežėjams

grįžti

bottom of page