top of page

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +370 5 215 9227 arba el. paštu dap@legator.lt

 

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl Jūsų, kaip interneto svetainės lankytojų, maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis. 

 

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos. 

 

Privatumo politika atnaujinta 2023 03 19.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

 

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo.  Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

 

Tam, kad Bendrovė galėtų suteikti Jums paslaugas, duomenys gali būti teikiami:

 

 • draudimo bendrovėms, su kuriomis dirbame (AAS „BTA Baltic Insurance Company“, AB „Baltic Underwriting Agency“, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, ADB „Compensa Life Vienna Insurance Group“, ERGO Insurance SE, veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ERGO Life Insurance SE ar kt.);

 • MB „Gemma Alba“, teikiančiai buhalterines paslaugas. 

4. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, asmenų aptarnavimo ikisutartinių santykių metu nepateikiant komercinių pasiūlymų tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

 1. vardas, pavardė;

 2. elektroninio pašto adresas, telefono numeris.  

 

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, Pavedimo sutarties dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies ir duomenų subjekto pavedimo apimties Bendrovei):

 1. identifikaciniai, kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, atstovo – pareigos, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas ir kt.);

 2. draudimo poreikio įvertinimui reikalingi duomenys (priklausomai nuo pageidaujamos draudimo sutarties rūšies: sveikatos duomenys, aktyvi laisvalaikio/sporto veikla, informacija apie keliones į užsienio šalis (teritorija, trukmė) bei kelionės draudimo rizikai įvertinti reikalingi duomenys, informacija apie darbingumo lygį, duomenys apie gaunamas pajamas ir kt.);

 3. draudimo sutarties ir draudimo liudijimo duomenys (draudimo sutarties ir draudimo liudijimo bei susijusių dokumentų duomenys ir kopijos, draudimo rūšis, draudimo liudijimo serija ir numeris, įsigaliojimo data, draudimo liudijimo termino pasibaigimo data, suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudimo bendrovės (draudiko) pavadinimas ir kt.);

 4. draudimo įmokos apmokėjimo bei sąskaitos duomenys (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudimo bendrovei (draudikui), banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, duomenys apie liudijimų galiojimą (galiojantis/negaliojantis/sustabdyta apsauga/nutrauktas, skolos dydis, ir kt.);

 5. Bendrovės suformuotos ataskaitos draudikams duomenys (draudimo liudijimo numeris, data, draudimo rūšis, draudėjo vardas, pavardė, asmens kodas, sumokėtos/nesumokėtos įmokos, kokiu būdu sumokėtos įmokos (grynaisiais, pavedimu, kortele) ir kt.);

 6. draudžiamo objekto duomenys (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudžiamo turto sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, transporto priemonės valstybiniai numeriai, transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys ir kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą, nekilnojamojo turto registro išrašai ir juose esantys duomenys, turto vertinimo ataskaitos ir jose esantys duomenys, informacija apie turto apsaugą ir kt.);

 7. draudžiamo turto savininko identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kt.);

 8. draudžiamojo įvykio duomenys (įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.);

 9. apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris (į kurią turi būti išmokėta draudimo išmoka), dokumento pavadinimas, ir kt.).

 

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 1. kai sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu: asmens vardą, pavardę, gim. datą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto telefono ryšio numerį, kartu su mokėjimu perduodamą informaciją/finansinius duomenis (mokėjimo sąskaitos numerį, operacijos sumą);

 2. kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu: asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar kontrolės darbus, vardą, pavardę,  elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį. 

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, Bendrovės teikamų paslaugų kokybės monitorinimo ir gerinimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:

 1. vardas, pavardė; 

 2. pareigos;

 3. atvaizdas;

 4. su šio sutikimo patvirtinimu ir galiojimu susiję duomenys (vardas, pavardė, patvirtinimo/atšaukimo faktas ir data).  

Bendrovė kaip duomenų tvarkytojas draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies ir draudimo bendrovės, kaip duomenų valdytojo, nurodymo Bendrovei):

 1. identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, atstovo – pareigos, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas ir kt.);

 2. draudimo bendrovės draudimo pasiūlymo pateikimui ir draudimo sutarties sudarymui reikalingi duomenis (priklausomai nuo pageidaujamos draudimo sutarties rūšies: transporto priemonės markė, modelis; transporto priemonės valstybinis numeris; transporto priemonės kėbulo numeris; transporto priemonės pagaminimo metai; draudimo objektas, jo paskirtis, pastato konstrukcijos tipas; miestas ar regionas, kuriame yra draudimo objektas; draudimo objekto unikalus numeris, draudimo objekto pastatymo ar pagaminimo metai, vertė, būklė, plotas; sveikatos duomenys, aktyvi laisvalaikio/sporto veikla, informacija apie keliones į užsienio šalis (į kokią šalį vykstama, kelionės trukmė, tikslas, apsaugos teritorija), profesija bei kiti duomenys);

 3. draudžiamo objekto duomenys (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudimo objektas, jo paskirtis, miestas ar regionas, kuriame yra draudimo objektas, unikalusis Nr., statybos metai, objekto paskirtis, pastato konstrukcijos tipas, vertė, būklė, statybos būdas, plotas, transporto priemonės valstybiniai numeriai, transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys ir kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, informacija apie turto apsaugą, transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą, nekilnojamojo turto registro išrašai ir juose esantys duomenys, turto vertinimo ataskaitos ir jose esantys duomenys);

 4. draudimo įmokos apmokėjimo, sąskaitos prašymo bei skolinių įsipareigojimų duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, draudėjo skolos dydis, suteiktos nuolaidos sumos dydis; ir kt.);

 5. draudžiamo turto savininko identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kt.);

 6. draudimo sutarties/draudimo liudijimo duomenys (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: išskaitos dydis, rizikos faktoriai, apdraustos rizikos, draudimo laikotarpis, draudimo vieta, draudimo suma, draudimo išskaitos dydis, draudimo įmokos dydis, draudimo liudijimo numeris, liudijimo ID numeris, draudimo rizikos rūšis/grupė, draudimo grupė, draudimo galiojimo teritorija, draudimo liudijimo išdavimo data, draudžiamieji įvykiai, vairavimo stažas, ar sutartis sudaryta tarpininkaujant draudimo brokeriui, draudimo variantai, draudimo apsaugos papildomos sąlygos, kelionės tikslas, vykimo šalies pavadinimas, rizikos grupė, atliktų mokėjimų skaičius, apdraustųjų skaičius, papildoma rizika, draudimo sutarties numeris, nepanaudotų pinigų likučio dydis, ar nutraukiant draudimo sutartį įmoka bus užskaitoma, pastatų draudimo variantas, duomenys apie draudimo sutarčių galiojimą (galioja/negalioja/sustabdyta apsauga/nutraukta, ir kt.). 

 

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas savanoriškai pateikia Bendrovei paprastu paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, telefonu, užklausos formoje interneto svetainėje www.legator.lt ar tiesiogiai atvykęs į Bendrovės buveinę ar kitą paslaugų teikimo vietą. 

 

Asmens duomenų saugojimo terminai Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui: 

 • asmens duomenys asmenų aptarnavimo ikisutartinių santykių metu tikslu saugomi 1 metus nuo asmens duomenų gavimo;

 • Pavedimo sutarties dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo vykdymo tikslu, jeigu tarp Jūsų ir draudimo bendrovės buvo sudaryta draudimo sutartis, taip pat kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo;

 • jeigu draudimo sutartis tarp Jūsų ir draudimo bendrovės nebuvo sudaryta – asmens duomenys saugomi 1 metus nuo asmens duomenų gavimo momento;

 • ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita) saugomi 10 metų;

 • asmens duomenys Bendrovės teikamų paslaugų kokybės monitorinimo ir gerinimo tikslu saugomi 5 metus nuo atsiliepimo patalpinimo interneto svetainėje www.legator.lt, jeigu sutikimas nėra atšauktas anksčiau. Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą pateikdamas pranešimą el. paštu dap@legator.lt

Pasibaigus dokumento, kuriame  yra nurodyti asmens duomenys, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą. 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

 

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Jūsų aptarnavimui ikisutartinių santykių metu nepateikiant komercinių pasiūlymų. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. atsakymų į Jūsų užklausas prieš sudarant sutartį pateikimui ir jų administravimui. 

 

 • Pavedimo sutarties dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo sudarymui ir vykdymui. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. Pavedimo sutarties dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo sudarymui; 

 2. Jūsų draudimo poreikių įvertinimui ir pasiūlymo dėl draudimo sutarties sudarymo pateikimui;

 3. Draudžiamųjų įvykių pagal Jūsų sudarytą draudimo sutartį administravimui;

 4. kitų pagal sudaromą Pavedimo sutartį dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

 

 • Kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).

 

 • Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės monitorinimui ir gerinimui. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):

1. Jūsų atsiliepimų apie Bendrovės paslaugas talpinimas interneto svetainėje www.legator.lt ir jų administravimas. 

 

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 

 • Draudimo sutarties sudarymui ir vykdymui. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. Draudimo bendrovės pasiūlymo dėl draudimo sutarties sudarymo pateikimui;

 2. Draudimo sutarties tarp draudimo bendrovės ir Jūsų sudarymui; 

 3. Jūsų sudarytos draudimo sutarties administravimui;

 4. kitų pagal sudaromą draudimo sutartį Bendrovės prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

2. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

 • teisę susipažinti su duomenimis;

 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;

 • teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);

 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu ir/ar remiantis teisėtu interesu);

 • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 

 

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu dap@legator.lt. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiatės žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

 

Kreipiantis raštu dėl Jūsų  teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti šios formos prašymą.

 

Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateiks Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą Jūs būsite informuotas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UADBB „Legator“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

 

Informacija apie Bendrovę: UADBB „Legator“, juridinio asmens kodas 145347184, buveinės adresas Žemaitės g. 60, Šiauliai, Lietuva, veiklos vykdymo adresas Panerių g. 38A, Vilnius, Lietuva. Interneto svetainės adresas www.legator.lt,  el. paštas info@legator.lt, tel. +370 5 2159227. 

 

Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR).

 

Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

Privatumo politika

bottom of page