top of page

Kandidatų privatumo politika

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis.

6. SLAPUKŲ POLITIKA

 

Slapukai (angl. cookies) – tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į interneto naršyklės slapukų failą esantį lankytojo/naudotojo kompiuterio kietajame diske.

 

Savo sutikimą naudoti slapukus, lankytojas/naudotojas gali atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus arba pateikdamas bendrovei prašymą el. paštu dap@legator.lt.

 

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus iš lankytojo/naudotojo įrenginio.

 

Slapukų tipai:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai būtini tam, kad lankytojas/naudotojas galėtų naršyti interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis (pavyzdžiui, prieiga prie saugių interneto svetainės sričių). 

 • Statistiniai slapukai – tai slapukai naudojami analizuojant interneto svetainės lankomumo statistiką. Surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota.

 • Rinkodaros slapukai – tai slapukai, kuriais fiksuojami apsilankymai interneto svetainėje, jos puslapiuose ir nuorodose. Naudojant rinkodaros slapukus surinkta informacija padeda svetainės lankytojui pateikti jį labiausiai dominančią reklamą. 

 

Interneto svetainėje www.legator.lt naudojami slapukai:

5. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

 • teisę susipažinti su duomenimis;

 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;

 • teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);

 • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

 

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu dap@legator.lt.   Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

 

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių šios formos prašymą .

 

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 [AM1]Turi būti aktyvi nuoroda: paspaudus žodį „prašymą“ turi būti atidaroma prašymo

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytiems tikslams pasiekti.

 

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo.  Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti perduodami duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

3. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, Pavedimo sutarties dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo vykdymo tikslu tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies ir duomenų subjekto pavedimo apimties Bendrovei):

 1. identifikaciniai, kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, atstovo – pareigos, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas ir kt.);

 2. draudimo poreikio įvertinimui reikalingi duomenys (priklausomai nuo pageidaujamos draudimo sutarties rūšies: sveikatos duomenys, aktyvi laisvalaikio/sporto veikla, informacija apie keliones į užsienio šalis (teritorija, trukmė) bei kelionės draudimo rizikai įvertinti reikalingi duomenys, informacija apie darbingumo lygį, duomenys apie gaunamas pajamas ir kt.);

 3. draudimo sutarties ir draudimo liudijimo duomenys (draudimo sutarties ir draudimo liudijimo bei susijusių dokumentų duomenys ir kopijos, draudimo rūšis, draudimo liudijimo serija ir numeris, įsigaliojimo data, draudimo liudijimo termino pasibaigimo data, suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudimo bendrovės (draudiko) pavadinimas ir kt.);

 4. draudimo įmokos apmokėjimo bei sąskaitos duomenys (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudimo bendrovei (draudikui), banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, duomenys apie liudijimų galiojimą (galiojantis/negaliojantis/sustabdyta apsauga/nutrauktas, skolos dydis, ir kt.);

 5. Bendrovės suformuotos ataskaitos draudikams duomenys (draudimo liudijimo numeris, data, draudimo rūšis, draudėjo vardas, pavardė, asmens kodas, sumokėtos/nesumokėtos įmokos, kokiu būdu sumokėtos įmokos (grynaisiais, pavedimu, kortele) ir kt.);

 6. draudžiamo objekto duomenys (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudžiamo turto sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, transporto priemonės valstybiniai numeriai, transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys ir kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą, nekilnojamojo turto registro išrašai ir juose esantys duomenys, turto vertinimo ataskaitos ir jose esantys duomenys, informacija apie turto apsaugą ir kt.);

 7. draudžiamo turto savininko identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kt.);

 8. draudžiamojo įvykio duomenys (įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.);

 9. apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris (į kurią turi būti išmokėta draudimo išmoka), dokumento pavadinimas, ir kt.).

 

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos duomenų subjekto duomenis:

 1. asmens vardą, pavardę, gim. datą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto telefono ryšio numerį, kartu su mokėjimu perduodamą informaciją/finansinius duomenis (mokėjimo sąskaitos numerį, operacijos sumą);

 2. asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar kontrolės darbus, vardą, pavardę,  elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį.

 

Bendrovė kaip duomenų tvarkytojas draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies ir draudimo bendrovės, kaip duomenų valdytojo, nurodymo Bendrovei):

 1. identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, atstovo – pareigos, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas ir kt.);

 2. draudimo bendrovės draudimo pasiūlymo pateikimui ir draudimo sutarties sudarymui reikalingi duomenis (priklausomai nuo pageidaujamos draudimo sutarties rūšies: sveikatos duomenys, aktyvi laisvalaikio/sporto veikla, informacija apie keliones į užsienio šalis (teritorija, trukmė) bei kelionės draudimo rizikai įvertinti reikalingi duomenys, informacija apie darbingumo lygį, duomenys apie gaunamas pajamas ir kt.);

 3. draudžiamo objekto duomenys (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudžiamo turto sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr., statybos metai, objekto paskirtis, statybos būdas, plotas, transporto priemonės valstybiniai numeriai, transporto priemonės registracijos liudijimo duomenys ir kopija, transporto priemonės markė/modelis, tipas, variklio darbinis tūris, variklio cilindrų darbinis tūris, valstybinis numeris, kėbulo numeris ir tipas, identifikacinis numeris, pagaminimo metai, naudojimo paskirtis, durų ir sėdimų vietų skaičius, signalizacijos lygis, apsaugos sistema, informacija apie turto apsaugą, transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita, draudžiamo turto fotonuotraukos, duomenys apie turto apgadinimą, nekilnojamojo turto registro išrašai ir juose esantys duomenys, turto vertinimo ataskaitos ir jose esantys duomenys);

 4. draudimo įmokos apmokėjimo, sąskaitos prašymo bei skolinių įsipareigojimų duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, draudėjo skolos dydis, suteiktos nuolaidos sumos dydis; ir kt.);

 5. draudžiamo turto savininko identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys (draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kt.);

 6. draudimo sutarties/draudimo liudijimo duomenys (priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: išskaitos dydis, rizikos faktoriai, apdraustos rizikos, draudimo laikotarpis, draudimo vieta, draudimo suma, draudimo išskaitos dydis, draudimo įmokos dydis, draudimo liudijimo numeris, liudijimo ID numeris, draudimo rizikos rūšis/grupė, draudimo grupė, draudimo galiojimo teritorija, draudimo liudijimo išdavimo data, draudžiamieji įvykiai, vairavimo stažas, ar sutartis sudaryta tarpininkaujant draudimo brokeriui, draudimo variantai, draudimo apsaugos papildomos sąlygos, kelionės tikslas, vykimo šalies pavadinimas, rizikos grupė, atliktų mokėjimų skaičius, apdraustųjų skaičius, papildoma rizika, draudimo sutarties numeris, nepanaudotų pinigų likučio dydis, ar nutraukiant draudimo sutartį įmoka bus užskaitoma, pastatų draudimo variantas, duomenys apie draudimo sutarčių galiojimą (galioja/negalioja/sustabdyta apsauga/nutraukta, ir kt.).

 

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas savanoriškai pateikia Bendrovei paprastu paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės paslaugų teikimo vietą.

 

Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui, duomenų subjekto Asmens duomenys Pavedimo sutarties dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo vykdymo tikslu, jeigu tarp duomenų subjekto ir draudimo bendrovės buvo sudaryta draudimo sutartis, taip pat kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Jeigu draudimo sutartis tarp duomenų subjekto ir draudimo bendrovės nebuvo sudaryta – asmens duomenys saugomi 1 metus nuo asmens duomenų gavimo momento. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

 

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Pavedimo sutarties dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo sudarymui ir vykdymui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

  1. Pavedimo sutarties dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo sudarymui;

  2. Duomenų subjekto draudimo poreikių įvertinimui ir pasiūlymo dėl draudimo sutarties sudarymo pateikimui;

  3. Draudžiamųjų įvykių pagal Duomenų subjekto sudarytą draudimo sutartį administravimui;

  4. kitų pagal sudaromą Pavedimo sutartį dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

 • Kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).

 

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 

 • Draudimo sutarties sudarymui ir vykdymui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. Draudimo bendrovės pasiūlymo dėl draudimo sutarties sudarymo pateikimui;

 2. Draudimo sutarties tarp draudimo bendrovės ir Duomenų subjekto sudarymui;

 3. Duomenų subjekto sudarytos draudimo sutarties administravimui;

 4. kitų pagal sudaromą draudimo sutartį Bendrovės prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UADBB „Legator“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UADBB „Legator“, juridinio asmens kodas 145347184, Žemaitės g. 60, 76301 Šiauliai, Lietuva. Interneto svetainės adresas www.legator.lt,  el. paštas info@legator.lt, tel. +370(695)18 200.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR).

Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

SLAPUKO PAVADINIMAS

SLAPUKO APRAŠYMAS

SLAPUKO GALIOJIMO LAIKAS

> _gid

Statistinis Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai, kad lankytojas naudoja svetainę

24 val.

> _ga

Statistinis Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai, kad lankytojas naudoja svetainę

2 metai

> _gat_UA-XXXXXXXX-X

Statistinis Google Analytics slapukas, kuris renka informaciją apie lankytojo atliekamą svetainės užklausų vykdymo dažnį

1 min.

> _fbp

„Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas rinkodaros slapukas

3 mėn.

> PHPSESSID

Funkcinis sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)

Sesija

> icl_current_language

Funkcinis slapukas, skirtas įsiminti duomenis apie lankytojo pasirinktą kalbą svetainėje

1 dieną

> wpml_referer_url

Funkcinis slapukas, skirtas įsiminti duomenis apie paskutinę URL. užklausą

Sesija

bottom of page